Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van DOCCO B.V. en gelieerde ondernemingen zijn de zijn de NLdigital Voorwaarden 2020 van toepassing.

Privacy statement

In deze verklaring laten we je weten welke (persoons)gegevens we gebruiken en hoe we dat doen. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met je gegevens om te gaan en zorgen ervoor dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Om dit waar je maken gebruiken we je gegevens alleen voor de doelen waarvoor we dat hebben afgesproken, delen we dit niet onaangekondigd met derden en regelen we passende beveiliging.

Als je vragen hebt over onze privacy policy dan horen we dat graag!

Ons bedrijf en contactgegevens:

DOCCO B.V.
Landjuweel 3
3905 PE Veenendaal
0318-830376
privacy@docco.nl

De policy is van toepassing op www.docco.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

DOCCO B.V. verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij bijvoorbeeld verwerken:

  • Voor- en achternaam, geslacht, titel, telefoonnummer, IP-nummer en e-mailadres.
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Waarom we gegevens nodig hebben

DOCCO B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en uitnodigen voor bijeenkomsten.
  • Je te kunnen benaderen indien je hierom hebt gevraagd en/of dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren.
  • Je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten.
  • Het administratief afhandelen van (proef)abonnementen en betaling.
  • Het verwerken van cursusaanmeldingen en -evaluaties.
  • Om jouw gedrag op onze website te analyseren om daarmee de website te verbeteren.

Hoe lang we gegevens bewaren

DOCCO B.V. zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

DOCCO B.V. geeft jouw gegevens niet aan derden door en zal deze alleen verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. DOCCO B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

DOCCO B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies zoals Google Analytics die geen inbreuk maken op je privacy door de privacyvriendelijke configuratie ervan. Cookies die meekomen met geïntegreerde Youtube-video’s hebben we zo ingesteld dat deze pas actief worden nadat je er zelf voor kiest om een Youtube-video te starten. Daarnaast maakt DOCCO gebruik van Leadinfo om de website- en het acquisitieproces te verbeteren.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

DOCCO B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@docco.nl .  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. DOCCO B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. DOCCO B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

DOCCO B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons, bijvoorbeeld via privacy@docco.nl.

Wijzigingen

DOCCO B.V. houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen op deze pagina doorgevoerd worden.

Disclaimer

DOCCO B.V. (Kamer van Koophandel: 64390918), hierna te noemen DOCCO, verleent u hierbij toegang tot www.docco.nl (hierna te noemen “de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

DOCCO behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van DOCCO.

Beperkte aansprakelijkheid

DOCCO spant zich in om de inhoud van de Websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van DOCCO. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan DOCCO nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij DOCCO en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DOCCO, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Wijzigingen

DOCCO houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De wijzigingen zullen op deze pagina doorgevoerd worden.