0318-830376 info@docco.nl
Middelgrote rechtspersonen dienen vanaf boekjaar 2017 hun jaarrekening en controleverklaring via SBR te deponeren. De impact van SBR is fors. Ten eerste verandert het auditobject . Ten tweede gaat de ondertekening straks volledig digitaal met een persoonsgebonden beroepscertificaat.
Het traditionele auditproces gaat straks over in een SBR-Assuranceproces. Dit betekent dat de rapportages (inrichtingsjaarrekening, publicatiestuk en verklaring) in SBR-formaat moeten worden opgesteld. Jaarrekeningen worden hiermee meer en meer gestandaardiseerd.De accountant zal met zijn persoonsgebonden beroepscertificaat Linking & Signing – het digitaal verzamelen en koppelen en vervolgens digitaal ondertekenen – toepassen op de deze bestanden nadat hij deze bestanden heeft bekeken in een viewer op basis van consistente presentatieregels. SBR-Assurance vraagt om aandacht. Wanneer de jaarrekening niet geheel op standaardwijze wordt opgesteld dan kan de taxonomie worden uitgebreid met Preparer Extensions (een eigen maatwerk taxonomie afgestemd op de specifieke situatie van de klant). Elementen die in de taxonomie ontbreken kunnen dan worden toegevoegd met specifieke tooling. Dit betekent dat er technisch meerdere bestanden worden gegeneerd. Deze bestanden moet het gehele proces doorlopen inclusief validatie, rendering (de leesbare weergave), ondertekening en verzending.

SBR-Assurance vraagt projectmatige implementatie

De impact van SBR-Assurance is voor het ene kantoor groter dan voor het andere. Afhankelijk van het aantal wettelijke controles en het aantal klanten wat onder de daadwerkelijke verplichtstelling van 1 januari aanstaande valt, dienen er op korte termijn concrete stappen te worden gezet. Omdat een middelgrote rechtspersoon niet de gehele jaarrekening hoeft te deponeren gelden er een aantal vrijstellingen. Voorbeelden hiervan zijn dat de publicatiestukken een vereenvoudigde balans en winst-en-verliesrekening mogen bevatten. Een onderneming valt in de bedrijfsklasse middelgroot als zij de jaarrekening 2 jaar achter elkaar voldoet aan minimaal 2 van de onderstaande kenmerken:

 • Activa tussen € 6 – € 20 miljoen,
 • Netto-omzet tussen € 12 – € 40 miljoen,
 • Aantal werknemers tussen 50 – 250 personen.

Uitzonderingen

Elk kantoor zal eerst moeten inventariseren welke klanten wel en niet onder de verplichtstelling vallen. Uitzonderingen zijn gepubliceerd door de overheid. Voorbeelden van uitzonderingen zijn:

 • Rapportages op basis van IFRS,
 • Rapportages op basis van GAAP uit andere EU-land,
 • Rapportages van Uitgevende instellingen,
 • Rapportages van buitenlandse rechtspersonen,
 • Rapportages waarbij hoofd van de Groep groot is,
 • Wanneer toepassing 2:397 BW is uitgesloten,
 • Wanneer er vrijwillig als Groot wordt gedeponeerd (zonder vrijstellingen).

Wanneer er klanten vanaf 1 januari aanstaande daadwerkelijk via SBR moeten deponeren is het zaak hier met hen zo snel mogelijk afspraken over te maken. De klant verwacht in dit proces ondersteund te worden door zijn accountant. Naast het kunnen opstellen van een SBR-publicatiestuk is het aan te bevelen de inrichtingsjaarrekening hier zoveel mogelijk bij aan te sluiten. Dit betekent dat er een slag gemaakt moet worden in de omzetting van de jaarrekening zoals die tot nu toe altijd is opgesteld naar het SBR-publicatiestuk. In dit proces is het belangrijk te inventariseren hoe deze migratie eruit moet zien en of de taxonomie afdoende is voor de klant. Het is zaak deze analyse te starten tijdens de interimcontrole omdat dit impact heeft op het rapportageproces van de klant.
SBR-Assurance vraagt om een proces, dat moet worden ontworpen, geïmplementeerd en uitgerold binnen de auditpraktijk. Het is een misvatting om te denken dat de softwareleverancier dit oplost. Om een dergelijk proces in te regelen zijn er een aantal vraagstukken:

 • Kan en moet mijn klant een SBR-publicatiestuk aanleveren of zorgt het accountantskantoor dat er één wordt opgesteld?
 • Hoe zorg ik ervoor dat het SBR-publicatiestuk daadwerkelijk een vereenvoudiging is van de inrichtingsjaarrekening?
 • Is de taxonomie voor middelgrote jaarrekening toereikend voor al mijn klanten of moet deze worden uitgebreid middels Preparer Extensions. Wegen de kosten hier op tegen de baten?
 • In hoeverre is het mogelijk dat de klant zelf deponeert of dat het kantoor dit faciliteert voor de klant?
 • Worden de jaarrekeningen alleen nog via SBR-afgetekend of moeten er nog ‘mooie’ rapportjes naar de klant?
 • Hoe kan Linking & Signing zo optimaal mogelijk worden ingepast in het SBR-Assurance proces?
 • Wat zijn de wensen en verwachtingen rondom het gebruik van beroepscertificaten en toepassing in een cloudomgeving?
 • Op welke wijze blijven we onze klanten zo veel mogelijk faciliteren en tegelijk standaardisatie voordelen te realiseren

In volgende blogs zal stilgestaan worden bij de strategische en praktische vraagstukken die spelen rondom dit thema. Stapsgewijs zal worden uitgelegd hoe je ervoor kunt zorgen vanaf volgend jaar compliant te zijn aan SBR-Assurance.

Mark Bisschop is verbonden aan Docco

Share This