0318-830376 info@docco.nl

Het gedachtegoed van SBR, 1x taggen aan de bron, is vanwege de verschillende taxonomieën en domeinen nog niet gerealiseerd. Binnen het domein van de Kamer van Koophandel blijkt dat het éénmalig taggen aan de bron zelfs voor het opstellen van de jaarstukken niet zo evident is.

Wanneer je inzoomt op de taxonomie van de Kamer van Koophandel blijkt dat een tweede obstakel opduikt voor middelgrote ondernemingen. De oorzaak hiervan ligt gelegen in de mogelijkheden die wetgeving (Titel 9 BW 2) biedt aan ondernemingen van deze omvang. Om het te verduidelijken volgt hierna een voorbeeld.

Volgens de wet dient een middelgrote onderneming in haar jaarrekening een uitsplitsing te geven van de immateriële vaste activa. Dit is als zodanig opgenomen in de taxonomie:

Titel 9 BW 2; artikel 365 XBRL tag
Kosten van oprichting en uitgifte van aandelen venj-bw2-i_CostsIncorporationShareIssue
Kosten van onderzoek en ontwikkeling venj-bw2-i_DevelopmentCosts
Concessies, vergunningen en intellectueel eigendom venj-bw2-i_PatentsTrademarksOtherRights
Goodwill venj-bw2-i_Goodwill
Vooruitbetaald op immateriële vaste activa venj-bw2-i_PrepaymentsIntangibleAssets

In haar te deponeren jaarrekening (hierna: publicatierapport) mag een middelgrote onderneming een beperkte uitsplitsing toepassen. Deze vrijstelling leidt er echter wel toe dat de XBRL tags veranderen:

Titel 9 BW 2; artikel 397 XBRL tag
Kosten van oprichting en uitgifte van aandelen rj-i_IntangibleAssetsOther
Kosten van onderzoek en ontwikkeling rj-i_IntangibleAssetsOther
Concessies, vergunningen en intellectueel eigendom rj-i_IntangibleAssetsOther
Goodwill venj-bw2-i_Goodwill
Vooruitbetaald op immateriële vaste activa rj-i_IntangibleAssetsOther

Dit heeft dus tot gevolg dat een middelgrote onderneming dus twee tags zou moeten koppelen aan de bron wanneer zij gebruik wil maken van de vrijstellingen bij het te deponeren verslag. Indien dat niet mogelijk is, zouden de tags veranderd moeten worden tijdens het rapportageproces. Iedere onderneming zal een kosten-batenanalyse maken: hoeveel werk betekent het aanpassen van de tags en weegt dit op tegen de voordelen van het beperktere inzicht dat wordt geboden? Daarnaast is de vraag hoe de accountant hier mee om wilt gaan. De ene ondernemer kan immers een ander besluit hierin willen maken dan de andere.

Ook zal de onderneming rekening moeten houden met de XBRL rapportages die zij moet aanleveren richting haar bank. Gaat de bank uit van de te deponeren jaarrekening of de volledige jaarrekening?

Aanvullende extensies
In Nederland worden bovendien enkele branchespecifieke taxonomieën ontwikkeld, bijvoorbeeld voor de woningbouw en zorg. Hiervoor dient vanuit de branche een zgn. extensietaxonomie te worden opgeleverd. Een extensietaxonomie maakt gebruik van de begrippen in de NT. De betreffende uitvragende partij die specifieke (verantwoordings) doeleinden heeft, heeft een (beperkt) aantal andere definities nodig om tot de juiste rapportages te komen. Definities die dus niet in de NT staan maar aanvullend worden uitgevraagd.

Naast bovengenoemde extensies vanuit de branche, is het ook mogelijk om preparer extensions toe te passen. Deze zijn specifiek voor een rapporterende onderneming omdat zij zelf aanvullende informatie wil verstrekken.

Al met al kan het taggen aan rapportages vanuit de NT, de branche extensies en preparer extensions een hele hoop werk geven aan het gedurende één boekjaar.

Frans Hermans
BDO

 

Share This